Online Resources

True Fellowship in Farsi 09 – Chapter 6

Monday, September 6th, 2010

خواندگی کلیسا به داشتن یک روش زندگی فقیرانه صحیح، گزینه ای نیست که بتوان آنرا به راحتی کنار گزارد. ازلحاظ مذهبی، می توانیم آنرا به صورت یک نمایش اجرا کنیم، و باانجام این کار، ارزش آنرا با کمبود و غیاب القائی، پایان آوریم. ما با انجام اینکار،یک جایگزین مدبرانه انسانی ای را می سازیم که هیچ نتیجه ای در پادشاهی خداوند نخواهد داشت. هرچند، جایی معتبر برای یک روش زندگی ساده و توکل به خداوند وجود دارد. […]

True Fellowship in Farsi 08 – Chapter 5

Saturday, March 27th, 2010

در رساله پولس به کلیسای افسس، عباراتی آمده است که ظاهرا هاله ای ازمفهومات مبهم را، بدون امید به دستیابی به هیچگونه هدف عملی، عرضه می کند. ولی اگر ما قرار است حضوری رسولانه در زمین داشته باشیم، که خود به معنای تصویری واقعی از اهداف خداوند است، دراین صورت باید بتوانیم ماهیت ژرف آنچه که پولس از آن سخن می گوید را درک کنیم. اگر ما نهائیت اهداف ابدی خداوند را ، آنطور که در رساله آمده است ،درک نمی کنیم، احتمالأ بی جنبش و خنثی در زمان خواهیم ماند ؛ما از جلال خداوند محروم خواهیم شد. […]

True Fellowship in Farsi 07 – Chapter 4

Sunday, December 20th, 2009

فصل 4 راز تحمّل رنج تشکیل یک مشارکت حقیقی، مشروط به برداشت ما از معنای تحمل زحمات در مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا دارد. هیچ رویداد دیگری در تاریخ وجود ندارد که خداوند را ،آنطور که واقعا است ،آشکار سازد ،و در این رازی است که ما باید درکی حقیقی از آن داشته […]

True Fellowship in Farsi 06 – Chapter 3

Friday, October 2nd, 2009

فصل 3 زحمات پیش از جلال جامعه مشترک جایی است که شما تمام امید خود را برای ادامه تمایلات جسمانی، نفسانی کنار می گذارید. و دقیقأ به همین دلیل است که چنین روش زندگی به کنار گذاشته شده، حقیر شمرده شده و علیه آن سخن گفته شده است. کلیسای سازمانی، بعنوان مذهب متشکل […]

True Fellowship in Farsi 05 – Chapter 2

Wednesday, August 26th, 2009

فصل 2 بدن مسیح بدن مسیح یک شاهکار جاودانی است، و من گمان نمی کنم که ما به شکلی شایسته قصد خداوند را در مورد آن درک کرده باشیم، و احترام و منزلتی که این بدن شایسته آن است را نیز برای او قائل نشده ایم. ما بنظر ناکافی به یک دیگر می نگریم، و […]

True Fellowship in Farsi 04 – Chapter 1

Thursday, August 13th, 2009

فصل ا کلیسا بعنوان جامعه قوم خداوند، به جهت اتمام شایسته ضرورت های زمان آخر خوانده خواهند شد تا کیفیت شخصیتی ای ماورای آنچه ما درمسیحیت مرسوم، فرهنگی و راحت خود درعصر حاضر با آن آشنایی داریم را، عرضه کنند. این، قضیه اصل زندگی تنگاتنگ با یکدیگر به عنوان سبک زندگی کنونی […]

True Fellowship in Farsi 01 – About

Monday, April 27th, 2009

وقتیکه خداوند ما را برای تشکیل یک جامعه مسیحی خواند، من کاملا آگاه بودم که این یک خواندگی به صلیب، تحقیر و زحمت بود. ما باید هرروزه با دیگر ایمانداران زندگی تنگا تنگ و بسیارنزدیک می داشتیم ، جائیکه عیب ها، ضعف ها و شکست ها یمان آشکار می شد. ما، از میان دردها وشادی ها، فرصت تحقق این واقعیت را دادیم که بهترین توصیف آن ، “مشارکت حقیقی” است.

True Fellowship in Farsi 02 – Preface

Wednesday, March 18th, 2009

مشارکت حقیقی دیباچه نویسنده اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یکدلی با هم ساکن شوند. مثل روغن نیکو بر سر است که به ریش فرود می آید، یعنی به ریش هارون که به دامن ردایش فرو می آید. و مثل شبنم حرمون است که بر کوههای صهیون فرود می آید. […]

True Fellowship in Farsi 03 – Introduction

Friday, February 27th, 2009

مقدمه از اوایل نجات و در طی چهار تا پنج سال نخستین پس ازآن ، به این نکته پی بردم که چیزی در زندگی کلیسایی معاصر در جای درست خود قرار ندارد – قدرت خداوند کجاست؟ جلال او کجاست؟ واقعیت رسالتی به کجا رفته است؟ “ملکوت تو بیاید” چه شد؟ چرا ما نمی توانیم […]