Online Resources


True Fellowship in Farsi 01 – About

Print This Post Share

وقتیکه خداوند ما را برای تشکیل یک جامعه مسیحی خواند، من کاملا آگاه بودم که این یک خواندگی به صلیب، تحقیر و زحمت بود. ما باید هرروزه با دیگر ایمانداران زندگی تنگا تنگ و بسیارنزدیک می داشتیم ، جائیکه عیب ها، ضعف ها و شکست ها یمان آشکار می شد. ما، از میان دردها وشادی ها، فرصت تحقق این واقعیت را دادیم که بهترین توصیف آن ، “مشارکت حقیقی” است.

 

Topics: Farsi Books, True Fellowship |