Online Resources

Foreign Translations

True Fellowship in Farsi 06 – Chapter 3

فصل 3 زحمات پیش از جلال جامعه مشترک جایی است که شما تمام امید خود را برای ادامه تمایلات جسمانی، نفسانی کنار می گذارید. و دقیقأ به همین دلیل است که چنین روش زندگی به کنار گذاشته شده، حقیر شمرده شده و علیه آن سخن گفته شده است. کلیسای سازمانی، بعنوان مذهب متشکل […]

True Fellowship in Farsi 07 – Chapter 4

فصل 4 راز تحمّل رنج تشکیل یک مشارکت حقیقی، مشروط به برداشت ما از معنای تحمل زحمات در مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا دارد. هیچ رویداد دیگری در تاریخ وجود ندارد که خداوند را ،آنطور که واقعا است ،آشکار سازد ،و در این رازی است که ما باید درکی حقیقی از آن داشته […]

True Fellowship in Farsi 08 – Chapter 5

در رساله پولس به کلیسای افسس، عباراتی آمده است که ظاهرا هاله ای ازمفهومات مبهم را، بدون امید به دستیابی به هیچگونه هدف عملی، عرضه می کند. ولی اگر ما قرار است حضوری رسولانه در زمین داشته باشیم، که خود به معنای تصویری واقعی از اهداف خداوند است، دراین صورت باید بتوانیم ماهیت ژرف آنچه که پولس از آن سخن می گوید را درک کنیم. اگر ما نهائیت اهداف ابدی خداوند را ، آنطور که در رساله آمده است ،درک نمی کنیم، احتمالأ بی جنبش و خنثی در زمان خواهیم ماند ؛ما از جلال خداوند محروم خواهیم شد. […]

True Fellowship in Farsi 09 – Chapter 6

خواندگی کلیسا به داشتن یک روش زندگی فقیرانه صحیح، گزینه ای نیست که بتوان آنرا به راحتی کنار گزارد. ازلحاظ مذهبی، می توانیم آنرا به صورت یک نمایش اجرا کنیم، و باانجام این کار، ارزش آنرا با کمبود و غیاب القائی، پایان آوریم. ما با انجام اینکار،یک جایگزین مدبرانه انسانی ای را می سازیم که هیچ نتیجه ای در پادشاهی خداوند نخواهد داشت. هرچند، جایی معتبر برای یک روش زندگی ساده و توکل به خداوند وجود دارد. […]

True Fellowship in Farsi 10 – Chapter 7

فصل هفتم مشارکت و راز تثلیث آنچه ازابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده ، آنچه برآن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، درباره کلمه حیات. حیات ظاهرشد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم ازحیات جاودانی که نزد پدربود و برماظاهرشد. ازآنچه […]

True Ministry

今晚我要講的是真正的事奉。我再也沒有辦法想到一個更加迫切的信息。尤其在我們現在所處的時代當中,到處都崛起數之不盡的事工。我尤其對“年青”的事工頗為敏感。我不認為神祂中 像一位有偏見的耆老觀看著年青人興高采烈地舉行聚會。我反而覺得是關乎神的莊嚴,所以當神設立祭司制度的時候,將三十歲定為入職年齡。你能不能想像,人生的頭三十年這樣蹉跎無為,到十九二十歲沒有自己事工嗎?二十一,二十二歲大概已經迫不及待搶閘而出,二十三,二十四歲都急到險些爆炸的地步。年輕人都朝氣蓬勃,精力旺盛,才華橫溢,很有性格,似乎倆能帶給神的國度極大的優勢。倘若,你能夠被釋放出來服事,一定很有衝擊力。但是昔日神卻一律說“不。”當時要等到三十歲才可以開始事奉。連神的兒子,都需要等那麽久。

True Prophets

真先知

在我印象中未曾公開講過假先知,可是現在時間到了,不得不講這個樣的信息。但由於今天早上的情况,主帶領我首先分享真先知所具有的特徵。這樣就能夠有一個基礎來比較真先知與假先知。首先我們必須清楚地勾勒先知的恩賜與職分的區別。我們因為不夠成熟所以兩者之間沒有清楚的區分辨認。今天我要特別聚焦在先知的職分上。具有先知恩賜的人多之又多,但是具有先知職分的人寥寥無幾。我們應該要有心理準備來認出,期待及迎接它的來臨。這個職分涉及到一個人,而此職分也是一種長久性的。故此,不能像開關般,一下開,一下關。這位賦有先知職分的人要歷盡砥礪,熬煉及陶冶來扮演這一角色。

Un Manifiesto Apostólico

En esta hora final, la iglesia debe considerar algo que va a constituir un estándar celestial al cual nosotros debemos alinearnos. Creo que hay un distintivo apostólico que identifica a la verdadera iglesia, que hace de ella lo que desde el comienzo ha sido su característica y que ahora está en el proceso de ser […]

Una Vision De Los Ultimos Tiempos

Estos son los últimos días, y tengo una perspectiva de la fe que puede ser llamada “apocalíptica”.  Apocalíptico significa “revelación”, pero está acompañado de violencia, caos, desorden, colisiones entre la luz y las tinieblas, y del sacudimiento de todo aquello que puede ser sacudido.  Será un tiempo convulsivo, muy semejante un nacimiento.  Saliendo se ese […]

Vocation du Prophète et la Tâche Prophétique

Qu’est-ce qu’un prophète? En quoi consiste sa fonction, dans le passé comme dans le présent?

Weakness and Foolishness

Слабость и глупость

Богу нравится избирать слабые и глупые вещи, посредством которых Он являет святое и славное. К глупости можно добавить несостоятельность и неспособность, а так же другие понятия, которые оскорбительны в этом мире, но нравятся Богу. Бог хочет впечатать это в наше сознание, так же как и то, что путь Царства всецело противоположен пути мира сего.